Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ӨНЕР ТУЫНДЫЛАРЫН ТАЛДАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ

05 марта 2020 г.
ӨНЕР ТУЫНДЫЛАРЫН ТАЛДАУДЫҢ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Қазіргі уақытта өнердің психологиялық аспектілерін зерттеумен бірге, оныңқоғам үшін маңызды психологиялық ақпаратты жеткізіп және сипаттап қанақоймай, сонымен бірге адамның мінез-құлқының психологиялық заңдылықтарымен механизмдерін ашады.Өнер туындыларын талдаудың психологиялық аспектілері мен ғылыми зерттеу деректері өнерді талдауға деген көзқарастардың әртүрлілігімен сипатталады. Адамның өнер туындысымен нақты динамикалық өзара әрекеттесуін,адамдардың нақты эстетикалық тәжірибелеріне жүгінуді сипаттау проблемасыәлі шешілмеген.Осы тақырып бойынша материалдар мен зерттеу нәтижелерін психологияфакультеттерінде, өнер және мәдениет институттарында жалпы психологияжәне өнер психологиясы бойынша курстар өткізген кезде қолдануға болады. Жұмыстың жаңалығы мен маңыздылығы ақпаратты жүйелеу, нақтылау және талдау, қабылдаудың әлеуметтік-психологиялық негіздерін, өнер туындысын қабыл-даудағы стратегияларды қамтуы мүмкін.
Түйінді сөздер: өнер, ғылым, психология, туынды, талдау, психологиялықаспект, жеке тұлға, категория, мінез-құлық, сезім.

В настоящее время психологические аспекты искусства не только передают и описывают важную психологическую информацию для общества, но также раскрывают психологические закономерности и механизмы поведения человека.Психологические аспекты произведения искусства характеризуются разнообразными подходами к анализу произведений искусства. Проблема описания фактического динамического взаимодействия человека с произведением искусства и опоры на конкретные эстетические переживания человека еще не решена.Материалы и результаты исследований по данной теме могут быть использованы при проведении курсов по психологии и художественной психологии, на психологических факультетах, в учреждениях искусства и культуры. Новизна и важность работы могут включать систематизацию, уточнение и анализ информации, социально-психологические основ восприятия и стратегии принятия произведения искусства.
Ключевые слова: искусство, наука, психология, произведение, анализ, психологический аспект, личность, категория, поведение, чувство.

Currently, in addition to study the psychological aspects of art, it not only conveysand describes important psychological information for society, but also reveals thepsychological patterns and mechanisms of human behavior.The psychological aspects of the analysis of artwork and research are characterizedby a variety of approaches to the analysis artwork. The problem of describing theactual dynamic interaction of a person with artwork and reliance on specific aestheticexperiences of a person hasn’t been solved yet.Materials and research results on this topic can be used when conducting coursesin psychology and artistic psychology at psychological faculties, in institutions of artand culture. The novelty and importance of the work may include the systematization,refinement and analysis of information, the socio-psychological basis of perception andstrategies for accepting artwork.
Key words: art, science, psychology, work, analysis, psychological aspect, personality,category, behavior, feeling.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz