Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

GEORGE BALANCHINE'S BALLETS ON THE STAGE OF THE ASTANA BALLET THEATER

05 декабря 2019 г.
GEORGE BALANCHINE'S BALLETS ON THE STAGE OF THE ASTANA BALLET THEATER
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

The article is devoted to the features of the neoclassical technique of GeorgeBalanchine. The author considers the influence of master classes held by representativesof the G. Balanchine Foundation in the context of expanding the creative range of theAstana Ballet Theater troupe.The stages of work on the "Serenade" and "Concerto Baroque" ballets to be premieredin 2017 and 2019 at the Astana Ballet Theater are traced.
Key words: George Balanchine, neoclassical style, Astana Ballet Theater, dancetechnique, "Serenade", "Concerto Baroque".

Мақала Джордж Баланчиннің неоклассикалық техникасының ерекшеліктеріне арналған. Дж. Баланчин қорының өкілдері өткізетін семинарлардың«Астана балет театры» труппасының шығармашылық шеңберін кеңейту аясын-да әсері қарастырылады. 2017 және 2019 жылдары премьералық серенада жәнеконцерттік барокко балетіндегі жұмыс кезеңдері қарастырылған.
Түйінді сөздер: Джордж Баланчин, неоклассикалық стиль, Астана балет театры, би техникасы, Серенада, Барокко концерті.

Статья посвящена особенностям неоклассической техники Джорджа Баланчина. Автор рассматривает влияние мастер-классов, проводимых представи-телями Фонда Дж. Баланчина, в контексте расширения творческого диапазонатруппы театра Астана Балет. Прослеживаются этапы работы над балетами«Серенада» и «Кончерто барокко», премьеры которых состоялись в 2017г. и в2019 г. на сцене театра Астана Балет.
Ключевые слова: Джордж Баланчин, неоклассика, театр Астана Балет,техника танца, «Серенада», «Кончерто барокко».

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz