Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТІҢ «ҚҰЛАГЕР» ПОЭМАСЫ АУДАРМАСЫНДАҒЫ РЕАЛИЯ СӨЗДЕРДІҢ БЕРІЛУ ЖОЛДАРЫ

05 декабря 2019 г.
ІЛИЯС ЖАНСҮГІРОВТІҢ «ҚҰЛАГЕР» ПОЭМАСЫ АУДАРМАСЫНДАҒЫ РЕАЛИЯ СӨЗДЕРДІҢ БЕРІЛУ ЖОЛДАРЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Мақала Ілияс Жансүгіровтың «Құлагер» поэмасының Белинда Кук аударғанағылшын тіліндегі нұсқасындағы реалия сөздердің берілу жолдарына арналған.Еңбекте түпнұсқа мен аударма тіліндегі реалия сөздерді аударудағы аудармашықолданған әдіс-тәсілдері қарастырылған. Мақалада реалия сөздердің аудармадаберілуі жайында мысалдар келтіріліп, салыстырмалы талдаулар жасалған.
Түйінді сөздер: Ілияс Жансүгіров, Құлагер, Белинда Кук, аударма, реалия.

Статья посвящена способам передачи слов в английской версии поэмы Ильяса Жансугурова «Кулагер», переведенной Белинда Кук. Автор рассматривает методы и приемы перевода слов, используемые переводчиком, в оригинале и языке перевода, проводит сравнительный анализ и примеры передачи переведенных слов.
Ключевые слова: Ильяс Жансугуров, Кулагер, Белинда Кук, перевод, реалия.

The article is devoted to the methods of transmitting words in the English versionof the poem by Ilyas Zhansugurov “Kulager”, translated by Belinda Cook. The authorconsiders the methods and techniques for translating words in the original and the languageof the translation used by the translator, conducts a comparative analysis andexamples of translated words.
Key words: Ilyas Zhansugurov, Kulager, Belinda Cook, translation, realia.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz