Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

БАХТИЯР АДАМЖАН: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ

05 сентября 2019 г.
БАХТИЯР АДАМЖАН: ВОСХОЖДЕНИЕ ЗВЕЗДЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

Статья посвящена исследованию творческого пути ведущего солиста ГТОБ «Астана Опера», заслуженного деятеля Республики Казахстан Бахтияра Адамжана. Автором проводится сравнительный анализ главных балетных образов,воплощенных артистом на сцене театра. Статья состоит из двух частей. В первой части кратко представлена биография танцовщика. Во второй дано описание стилистических особенностей, привнесенных солистом в сценические разнохарактерные образы. Творческий портрет предназначен как для профессионалов, так и для любителей хореографического искусства.
Ключевые слова: балет, казахский балет, Бахтияр Адамжан, мастерство перевоплощения, Астана Опера, ведущий солист.

Бұл мақала «Астана Опера» Мемлекеттік опера және балет театрыныңжетекші солисті, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Баxтияр Адамжанның шығармашылық жолындағы ізденістеріне арналған. Автор артистің театр саxнасында жасаған басты балет образдарына салыстырмалыталдау жүргізеді. Мақала екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде бишінің өмірбаяны қысқаша ұсынылады. Екіншісінде солисттің жасаған әртүрлі сипаттағысаxналық образдарының стилистикалық ерекшеліктеріне анықтама беріледі.Шығармашылық портрет кәсіби мамандармен қоса xореография өнерін сүйер қа-уымға арналған.
Түйінді сөздер: балет, қазақ балеті, Бахтияр Адамжан, шеберлік, Астана Опера, жетекші солисті.

The article is devoted to the study of creative way of one of the leading soloists ofthe Astana Opera theatre, an honored artist of the Republic of Kazakhstan - Bakhtiyar Adamzhan. The author conducts a comparative analysis of the main ballet formationsembodied by Bakhtiyar on the scene. The article consists of two parts. The first part brieflypresents the biography of the dancer. The second one describes the stylistic featuresintroduced by the soloist into diverse scenic characters. The art portrait is dedicated bothfor professionals and for lovers of choreographic art.
Key words: ballet, Kazakh ballet, Bakhtiyar Adamzhan, mastery of embodiment,Astana Opera, lead dancer

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz