Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR REMOVING SIGNIFICANT BARRIERS IN LEARNING PROCESS

05 сентября 2019 г.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES FOR REMOVING SIGNIFICANT BARRIERS IN LEARNING PROCESS
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать

The current state of the contemporary educational environment is a topical issuein the educational process, which is related to semantic dispensing between the systemof values and the system of student values. In the context of educational issues, specialcognitive barriers, which are traditionally considered as cognitive, and emotional difficulties,also arise through different ways of understanding life values and life relationships.The article presents a new scientific approach to the eradication of meaningfuldissimilarities in the relationship between the teacher and the student.Education is the developing environment for the development of a meaningful person,so it is necessary to create a special environment for the student’s personality todevelop the content of the content. Different levels of meaningful perception occur in themeaningful interaction between teacher and student.Differentiation of meaningful barriers in the learning process puts the author ofthe article on the need to search for targeted and indirect technologies to eliminate meaningfulbarriers in learning process. The author analyzed various technologies of meaningfulinitiatives and identified their didactic effects.Analysis of various psychological and pedagogical technologies has demonstratedthe possibility of their use in elimination of meaningful barriers in learning process.
Key words: meaning, meaning barrier, education, teaching, teacher, psychologicaland pedagogical technology, meaning-based technologies.

Заманауи білім беру ортасының шынайы жағдайы оқытушы құндылықтар жүйесі мен білім алушы құндылықтар жүйесі арасындағы мағыналық диссонанспен байланысты оқу үрдісінің бірқатар нақты мәселелерін тудырып отырғанықазіргі таңда өзекті болып отыр. Оқу мәселелерінің контекстінде дәстүрлі түрдеқарастырылатын тек танымдық, когнитивтік, эмоционалдық қиыншылықтарменбірге, өмірлік құндылықтарды, өмірлік қарым-қатынасты әртүрлі түсіну арқылытуындайтын арнайы мағыналық кедергілер де қарастырылуда. Мақаладаоқытушы мен білім алушының өзара қарым-қатынасы барысында мағыналықдиссонанстарды жоюға жаңа ғылыми көзқарас ұсынылған.Білім беру мағыналық тұлғаның дамуы жүретін дамытушы орта болыптабылады, сондықтан білім мазмұнын игеру барысында оқушының жекелікмағынасы қалыптасуы үшін арнайы жағдай тудыру қажет. Мұғалім мен оқушыарасындағы мағыналық өзара әрекет үрдісінде мағыналық қабылдаудың әртүрлідеңгейлері пайда болады.Оқу үрдісіндегі мағыналық кедергілерді саралау мақала авторының алдынаоқытудағы мағыналық кедергілерді жою бойынша бағытталған және жанаматехнологияларды іздеу қажеттілігін қояды. Автор мағыналық бастамалардыңтүрлі технологияларын талдап, олардың дидактикалық әсерлерін анықтады.Әртүрлі психологиялық-педагогикалық технологияларды талдау олардыоқыту барысындағы мағыналық кедергілерді жою үшін қолдану мүмкіндігінкөрсетті.
Түйінді сөздер: мағына, мағына құраушылық, мағыналық кедергі, білім беру,оқыту, оқытушы, психологиялық-педагогикалық технология, мағына құраушытехнологиялар.

Современное реальное состояние современной образовательной среды, а также смысловой диссонанс системы ценностей обучаемых и преподавателей,возникающий в образовательном процессе, является одной из актуальных проблем современной науки. В контексте образовательных вопросов наряду с традиционным изучением вопроса позновательными, когнитивными, и эмоциональными трудностями, рассматриваются смысловые проблемы, возникающие в процессе восприятия жизненных взаимоотношении и жизненных ценностей. В статье представлен новый научный подход к искоренению смысловых дисонансов во взаимоотношениях между преподавателем и обучающимся.Образование является развивающей средой для развития значимой личности, поэтому при обучении студентов является необходимым создание особой среды для развития личностной значимости студента. Существуют различные уровни значимого восприятия возникающие в учебном процессе между преподавателем и обучающимся.Автор статьи определяет необходимым поиск новых технологии посредством анализа смысловых трудностей в учебном процессе. Автор проанализировал различные технологии смысловых инициатив и выявил их дидактические эффекты. Анализ различных психолого-педагогических технологий показал возможность их использования при устранении смысловых барьеров в процессе обучения.
Ключевые слова: смысл, смыслообразование, смысловой барьер, образование, преподавание, педагог, психолого-педагогические технологии, смысловые технологии.

Номера журнала

© 2024 artsacademy.kz