Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ЗАМАНАУИ «ҚЫЗ ЖІБЕК» ҚОЙЫЛЫМЫНДАҒЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

06 марта 2023 г.
ЗАМАНАУИ «ҚЫЗ ЖІБЕК» ҚОЙЫЛЫМЫНДАҒЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2023.1.5.60

Театрды дамытатын әуелі ол – көрерменнің ықыласын қанағаттандыратын қойылымдар. Театр репертуарынан нық орын алған шығармалардың негізгі міндеті – халыққа терең әсер беріп, тағылымды ой қалдыру. Жақсылыққа, адалдыққа шақырып, жамандықтан жирендіру. Қоғамда болып жатқан әлеуметтік, тұрмыстық яғни ғаламдық мәселелерді аямай сынап, ізгілікті насихаттау. Мақалада Астана қаласы театрларының, соның ішінде Жастар театрының репертуары қарастырылды. Осы орайда, біршама уақыт халық назарынан тыс қалып қойған классикалық шығармаларды сүзгіден өткізіп, жаңаша нұсқада халық назарына ұсыныла бастауын атап өтсек болады. Әр кезең мен заманның өз өзекті мәселелері болады. Бүгінгі физикалық театр формаларының Қазақстан синтездік өнер кеңістігінде орындалуы қазіргі заманғы сахналық үлгілерінің қазақстандық синтездік өнер саласында кеңінен орындалуын режиссер Н.Жақыпбайдың жетекшілігімен қойылған «Жібек» мюзиклімен мәнін ашуға тырыстық.
Түйінді сөздер: театр, актер, драматург, режиссер, әдебиет, пластика, спектакль, перформанс.

Театрализованное развитие – это, прежде всего спектакли, удовлетворяющие зрительские симпатии. Основная задача произведений, прочно вошедших в репертуар театра, – произвести глубокое впечатление на публику и оставить поучительную мысль, призывая к добру, честности, вызывая 61 отвращение ко злу, пропагандируя добродетель, безжалостно критикуя социальные, бытовые и глобальные проблемы, происходящие в обществе. В статье рассмотрен репертуар театров города Астаны, в том числе молодежного театра. В этой связи можно отметить, что классические произведения, которые некоторое время оставались вне поля зрения народа, начинают демонстрироваться в новом варианте. У каждого периода и времени будут свои актуальные проблемы. В статье на материале мюзикла «Жибек», поставленного под руководством режиссера Н.Жакыпбая анализируется исполнение современных физических театральных форм и современных сценических моделей в сфере казахстанского синтез-искусства.
Ключевые слова: театр, актер, драматург, режиссер, литература, пластика, спектакль, перформанс.

Theatrical development is, first of all, performances that satisfy the audience's sympathies. The main task of the works firmly included in the repertoire of the theater is to make a deep impression on the audience and leave an instructive thought. Calling for good, honesty, aversion to evil. Propaganda of virtue, mercilessly criticizing social, everyday and global problems occurring in society. The article examines the repertoire of theaters in Astana, including the youth theater. In this regard, it can be noted that classical works that have remained out of sight of the people for some time are beginning to be shown in a new version. Each period and time will have its own pressing problems. The performance of modern physical theatrical forms in the space of Kazakh synthesis art, the extensive performance of modern stage models in the field of Kazakh synthesis art, we tried to reveal the essence of the musical «Zhibek», staged under the direction of director N.Zhakypbai.
Key words: theater, actor, playwright, director, literature, plastic, performance, performance.

Как цитировать

Р. Бақытбек, ЗАМАНАУИ «ҚЫЗ ЖІБЕК» ҚОЙЫЛЫМЫНДАҒЫ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ. «ARTS ACADEMY» ғылыми журналы №1(5)2023, 60-75. DOI:10.56032/2523-4684.2023.1.5.60

© 2024 artsacademy.kz