Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ҚАЗАҚ ЕРЛЕР БИІНІҢ ДАМУ МӘСЕЛЕСІ

05 июня 2023 г.
ҚАЗАҚ ЕРЛЕР БИІНІҢ ДАМУ МӘСЕЛЕСІ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2023.2.6.5

Би өнерінің тарихына қол жеткізу қиын, себебі ол мыңдаған жылдар бойы сақталған тас құралдар, мүсіндер, аң аулау құралдары немесе жартастағы суреттер сияқты нақты анықталған физикалық артефактілері жоқ. Би өнерінің адамзат мәдениетінің бір бөлігіне қашан айналғанын дәл анықтау мүмкін емес. Би өнері әр қоғамда түрлі қызметтерді атқарған. Соның бірі әлеуметтік коммуникация және байланыс орнату. Халықтық мерекелер мен рәсімдерде қолданылған. Би өнерін науқас адамдарды, депрессия мен стрессте жүрген адамдарды емдеу әдісі ретінде де пайдаланған. Ең негізгісі би өнерін еркектер мен әйелдердің арасындағы сезімді жеткізу құралы ретінде де қарастырған. Автор осы ғылыми мақалада әлем халықтарының би тарихына шолу жасай отырып, соның ішінде ерлер биінің дамуына назар аударады. Қазақ ерлер биінің дамуын зерделей келе, оған кедергі келтіріп отырған фактілерді көрсетеді. Айтылған мәселелерді шешудің жолдарын іздеуге тырысады. Би өнерінің адам өмірі мен денсаулығына пайдасын нақты дәлелдермен тұжырымдайды.
Түйінді сөздер: өнер, ерлер биі, хореография, тарих, даму, мәселе.

История танцевального искусства трудно мотивируема, потому что в ней нет четко определенных физических артефактов, таких как каменные орудия труда, скульптуры, охотничьи инструменты или наскальные рисунки, которые сохранились на протяжении 6 тысячелетий. Невозможно точно определить, когда танцевальное искусство стало частью человеческой культуры. Танцевальное искусство выполнял разные функции в обществе. Одной из них является социальная коммуникация и установление связей. Использовалась в народных гуляниях и обрядах. Искусство танца также использовалось как метод лечения больных людей, людей, страдающих депрессией и стрессом. Самое главное, танцевальное искусство также рассматривалось как средство передачи чувств между мужчинами и женщинами. В этой научной статье автор делает обзор истории танца народов мира, в том числе уделяя особое внимание развитию мужского танца. Изучив развитие казахского мужского танца, он показывает факты, препятствующие его развитию. Пытается найти пути решения озвученных проблем. Польза танцевального искусства для жизни и здоровья человека сформулирована через четкую систему доказательств.
Ключевые слова: искусство, мужской танец, хореография, история, развитие, проблема.

The history of dance art is difficult to access because it does not have well-defined physical artifacts such as stone tools, sculptures, hunting tools or rock paintings that have survived for thousands of years. It is impossible to determine exactly when the art of dance became a part of human culture. The art of Dance has held different functions in each society. One of them is social communication and communication. It was used in folk festivals and rituals. The art of dance was also used as a method of treating sick people, people who are in depression and stress. The most basic also considered the art of dance as a means of conveying feelings between men and women. In this scientific article, the author, reviewing the history of dance of the peoples of the world, pays attention, including to the development of men's dance. Studying the development of Kazakh men's dance, he shows the facts that hinder it. Tries to find ways to solve the problems mentioned. Formulates with concrete evidence the benefits of dance art for human life and health.
Key words: art, men's dance, choreography, history, development, problem.

Как цитировать

А.Ш. Шамшиев, Г.Т. Жумасеитова, ҚАЗАҚ ЕРЛЕР БИІНІҢ ДАМУ МӘСЕЛЕСІ. «ARTS ACADEMY» ғылыми журналы №2(6)2023, 5-21. DOI:10.56032/2523-4684.2023.2.6.5

© 2024 artsacademy.kz