Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОДЮСЕРСКОГО КИНО В КАЗАХСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

05 июня 2023 г.
ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОДЮСЕРСКОГО КИНО В КАЗАХСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2023.2.6.60

Современное казахское кино как часть мирового кинопроцесса переживает ощутимые перемены, затрагивающие процесс производства фильмов, а именно: формирование нового отношения к кинопроизводству, создания продюсерского кино. Продюсерское кино – это создание кинопродукта на базе студийной структуры, который требует финансового вложения, интересного замысла, креативных идей и грамотной раскрутки. Находя финансирование на новый проект, каждый продюсер желает вернуть эти деньги с хорошей прибылью.
Ключевые слова: продюсер, коммерческое кино, киностудия, кинопроизводство, кинофестиваль

Қазіргі қазақ киносы жаһандық кинопроцестің бір бөлігі ретінде киноөндіріс процесіне әсер ететін елеулі өзгерістерді бастан кешіруде, атап айтқанда, киноөндіріске жаңа көзқарас – продюсерлік фильмдер жасау үрдісі қалыптаса бастады. Продюсерлік кино дегеніміз-студиялық құрылым негізінде қаржылық инвестиция, көрермен қауымның қызығушылығын тудыратын тартымды концепция, тың идеялар мен көпшілікке танымал етуге бағытталған сауатты іс-шараларды қажет ететін киноөнім жасау. Қазіргі жағдайда әрбір киноөндіруші жаңа жобаға қаржы тауып, оны табыспен қайтаруымен бірге пайда тапқысы да келетіні заңды құбылыс.
Түйінді сөздер: продюсер, коммерциялық кино, киностудия, киноөндіріс, кинофестиваль

Modern Kazakh cinema, as part of the global film process, is undergoing tangible changes affecting the process of film production, namely, the formation of a new attitude to film production - the creation of producer films. Producer cinema is the creation of a film product based on a studio structure, which requires financial investment, an interesting concept, creative ideas and competent promotion. Finding funding for a new project, each producer wants to return this money with a good profit.
Key words: producer, commercial cinema, film studio, film production, film festival

Как цитировать

С.Т. Мейрамова, ФОРМИРОВАНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОДЮСЕРСКОГО КИНО В КАЗАХСТАНЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №2(6)2023, 60-66. DOI:10.56032/2523-4684.2023.2.6.60

© 2024 artsacademy.kz