Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

SMM-НЫҢ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГТЕГІ РОЛІ МЕН МАҢЫЗЫ

05 июня 2023 г.
SMM-НЫҢ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГТЕГІ РОЛІ МЕН МАҢЫЗЫ
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2023.2.6.89

Маркетинг тауарлар мен қызметтерге сұраныстың қалыптасуы мен өсуіне, ұсынысты оңтайландыруға, тиімді бизнесстратегияларды әзірлеуге және іске асыруға әсер етеді. Интернетмаркетинг электрондық коммерцияның ажырамас бөлігі болып табылады. Оны онлайн маркетинг деп те атайды. Сондықтан осы мақалада SMM-дің интернет-маркетингтегі тиімді жарнама құралы ретіндегі рөлін қарастырылған, оның құралдары анықталған және артықшылықтары мен кемшіліктері талданған.
Түйінді сөздер: SMM, интернет-маркетинг, пайдаланушылар, әлеуметтік желі, электрондық бизнес, маркетинг

Маркетинг оказывает влияние на формирование и рост спроса на товары и услуги, оптимизацию предложения, разработку и реализацию эффективных бизнес-стратегий. Интернет-маркетинг является неотъемлемой частью электронной коммерции. Это также называется онлайн-маркетингом. Поэтому в этой статье рассматривается роль SMM как эффективного рекламного средства в интернет-маркетинге, выявляются его инструменты и анализируются преимущества и недостатки.
Ключевые слова: SMM, интернет-маркетинг, пользователи, социальные сети, электронный бизнес, маркетинг.

Marketing influences the formation and growth of demand for goods and services, optimization of supply, development and implementation of effective business strategies. Internet marketing is an integral part of e-commerce. This is also called online marketing. Therefore, this article examines the role of SMM as an effective advertising tool in Internet marketing, identifies its tools and analyzes the advantages and disadvantages.
Key words: SMM, Internet-marketing, users, social networks, ebusiness, marketing.

Как цитировать

А.С. Кулмаганбетова, Н.О. Есеев, SMM-НЫҢ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГТЕГІ РОЛІ МЕН МАҢЫЗЫ. «ARTS ACADEMY» ғылыми журналы №2(6)2023, 89-98. DOI:10.56032/2523-4684.2023.2.6.89

© 2024 artsacademy.kz