Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

OUTSOURCING AS A MODERN TOOL FOR IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY

05 июня 2023 г.
OUTSOURCING AS A MODERN TOOL FOR IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2023.2.6.99

The article explores the role of outsourcing in the modern business environment and its importance for improving the efficiency of business processes. The main aspects of outsourcing are considered, including its definition, the main advantages and risks, such issues of the main advantages of outsourcing as cost reduction, increased flexibility and access to expertise and resources that can significantly improve the operational efficiency and competitiveness of the company are touched upon. In conclusion, the author comes to the conclusion that outsourcing is an important and effective tool for improving business efficiency but requires careful planning and management to avoid potential problems.
Key words: outsourcing, back office, efficiency, business, market risk.

Осы мақалада аутсорсингтің қазіргі іскерлік ортадағы рөлін және оның бизнес-процестердің тиімділігін арттырудағы маңыздылығын зерттейді. Аутсорсингтің негізгі аспектілері, оның анықтамасы, негізгі артықшылықтары мен тәуекелдері қарастырылады, шығындарды азайту, икемділікті арттыру және компанияның операциялық тиімділігі мен бәсекеге қабілеттілігін едәуір жақсарта алатын сараптамалық білім мен ресурстарға қол жеткізу сияқты аутсорсингтің негізгі артықшылықтары қарастырылады. Қорытындылай келе, автор аутсорсинг бизнестің тиімділігін арттырудың маңызды және тиімді құралы болып табылады, бірақ ықтимал проблемаларды болдырмау үшін мұқият жоспарлау мен басқаруды қажет етеді деген қорытындыға келеді.
Түйінді сөздер: аутсорсинг, бэк-офис, тиімділік, бизнес, нарықтық тәуекел.

В статье исследуется роль аутсорсинга в современной деловой среде и его значимость для повышения эффективности бизнеспроцессов. Рассматриваются основные аспекты аутсорсинга, включая его определение, основные преимущества и риски, затрагиваются такие вопросы основного преимущества аутсорсинга, как снижение затрат, повышение гибкости и доступ к экспертным знаниям и ресурсам, которые могут значительно улучшить операционную эффективность и конкурентоспособность компании. В заключении автор приходит к выводу о том, что аутсорсинг является важным и эффективным инструментом для повышения эффективности бизнеса, но требует тщательного планирования и управления, чтобы избежать потенциальных проблем.
Ключевые слова: аутсорсинг, бэк-офис, эффективность, бизнес, рыночный риск.

Как цитировать

A.M. Samenova, OUTSOURCING AS A MODERN TOOL FOR IMPROVING BUSINESS EFFICIENCY. Scientific journal «ARTS ACADEMY» №2(6)2023, 99-106. DOI:10.56032/2523-4684.2023.2.6.99

© 2024 artsacademy.kz