Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

ABKHAZIA IN MODERN GEORGIAN WRITING

29 сентября 2023 г.
ABKHAZIA IN MODERN GEORGIAN WRITING
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2023.3.7.103

The article analyzes samples of modern Georgian writing from traumatic and post-traumatic literature. In particular, it is about the war in Abkhazia and the plight of refugees according to Guram Odisharia's novel «Return to Sokhumi»; also on the «merits» of the communist regime concerning the inspiration for the war. Nodar Dumbadze's story «Helados» and Jemal Topuridze's essay «Dioskuria is a city submerged in the sea» are clear confirmations of this. Nugzar Shataidze's work «Travel to Africa» is from the so-called post-war period. Regarding the war in the time of peace; How the people who survived the war have to live in a difficult situation, and how the children and women fleeing the enemy's bullets die in their homeland as refugees due to unbearable conditions.
Key words: literature, Abkhazia, Georgia, IDP, Post-trauma.

В статье анализируются образцы современного грузинского письма из травматической и посттравматической литературы. В частности, речь идет о войне в Абхазии и бедственном положении беженцев согласно роману Гурама Одишарии «Возвращение в Сухуми». О войне как последствии коммунистического режима повествуют Нодар Думбадзе в рассказе «Геладос» и Джемал Топуридзе в эссе «Диоскурия – город, погруженный в море». Работа Нугзара Шатаидзе «Путешествие в Африку» относится к так называемому послевоенному периоду. В литературных текстах о войне в мирное время автор обращает внимание на то, как как дети и женщины, спасающиеся от вражеских пуль, умирают на своей родине в статусе беженцев, умирают от невыносимых условий
жизни.
Ключевые слова: литература, Абхазия, Грузия, вынужденный переселенец, посттравматический период.

Мақалада травматикалық және посттравматикалық әдебиеттерден алынған қазіргі грузин жазуының үлгілері талданады. Атап айтқанда, бұл Гурам Одишарияның «Сухумиге оралу» романына сәйкес Абхазиядағы соғыс және босқындардың жағдайы туралы; сонымен қатар коммунистік режимнің соғысқа Шабыт берудегі «еңбегі» туралы. Нодар Думбадзенің «Геладос» әңгімесі және Джемал Топуридзенің «Диоскурия - теңізге батқан қала» эссесі мұның айқын дәлелі болып табылады. Нугзар Шатайдзенің «Африкаға саяхат» жұмысы соғыстан кейінгі кезеңіне жатады. Бейбіт уақыттағы соғысқа қатысты; соғыстан аман қалған адамдар қиын жағдайда қалай өмір сүруі керек және жау оқтарынан қашқан балалар мен әйелдердің өз Отанында босқын ретінде төзгісіз
жағдайларға байланысты қалай өлетіні туралы жазылған.
Түйінді сөздер: әдебиет, Абхазия, Грузия, мәжбүрлі қоныс аударушы, жарақаттан кейінгі кезең.

Как цитировать

T. Koberidze, N. Mindiashvili, ABKHAZIA IN MODERN GEORGIAN WRITING. Scientific journal «ARTS ACADEMY» №3(7)2023, 103-116. DOI:10.56032/2523-4684.2023.3.7.103

© 2024 artsacademy.kz