Научный журнал «ARTS ACADEMY»

Вход

Введите свой e-mail

Мы пришлём вам ссылку для входа на сайт

Меню

РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА В СПЕКТАКЛЕ «ТРИ СЕСТРЫ» АНДРЕАСА КРИГЕНБУРГА

06 марта 2023 г.
РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА В СПЕКТАКЛЕ «ТРИ СЕСТРЫ» АНДРЕАСА КРИГЕНБУРГА
Номер в формате PDF - Скачать
Статья в формате PDF - Скачать
DOI:10.56032/2523-4684.2023.1.5.48

В статье предпринята попытка исследовать репрезентацию драматургического текста в спектакле «Три
сестры» германского режиссера Андреаса Кригенбурга. Своеобразная репрезентация канонического текста пьесы А. Чехова вызывает огромный интерес, так как при всем новаторстве постановки А. Кригенбург сумел передать чеховское настроение пьесы.
Ключевые слова: режиссура, драматический театр, Андреас Кригенбург, театр «Каммершпиле», театр Германии, А.П. Чехов, пьеса «Три сестры».

Мақалада Германия режиссері Андреас Кригенбургтің «Апалы-сіңлілі үшеу» спектаклінде драмалық мәтінінің көрінісін ашуға, зерттеуге талпыныс жасалған. Канондық А. П. Чеховтың пьесасының мәтіннің түпнұсқалық көрінісі үлкен қызығушылық тудырады, өйткені А. Кригенбург қойылымның барлық жаңашылдығымен Чеховтың көңіл-күйін жеткізе алды.
Түйінді сөздер: режиссура, драма театры, Андреас Кригенбург, «Каммершпиле» театры, Германия театры, А. П. Чехов, «Апалы-сіңлілі үшеу» пьесасы. 

The article attempts to study the representation of the dramatic text in the play «Three Sisters» by German director Andreas Kriegenburg. The original representation of the canonical text of the play by A. Chekhov arouses great interest, as with all the innovation of the production, A. Kriegenburg managed to convey the Chekhov mood of the play.
Key words: direction, drama theatre, Andreas Kriegenburg, theatre «Kammerspile», theater of Germany, A. P. Chekhov, play «Three Sisters».

Как цитировать

Б.С. Абдрахманов, РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ДРАМАТУРГИЧЕСКОГО ТЕКСТА В СПЕКТАКЛЕ «ТРИ СЕСТРЫ» АНДРЕАСА КРИГЕНБУРГА. Научный журнал «ARTS ACADEMY» №1(5)2023, 48-59. DOI:10.56032/2523-4684.2023.1.5.48

© 2024 artsacademy.kz